PBO - RTV Connect

Stichting RTV Connect heeft conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wilt haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die RTV Connect ter beschikking heeft: televisie, radio, kabelkrant en internet. De inhoud moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Arnhemse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn en affiniteit hebben met de meest voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen in Arnhem. De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, jongeren, onderwijs, ouderen, sport, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen RTV Connect en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de omroep. Het PBO is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden. Het lidmaatschap van het PBO is dus niet verenigbaar met een bestuurslidmaatschap of dienstbetrekking bij een commerciële of publieke omroep.

Het PBO vergadert minimaal vier maal per jaar. In ieder geval komen jaarlijks de volgende onderwerpen aan de orde:

Februari (evaluatie van de programmering van het vorige jaar)
Juni (brainstorming over de programmering van het volgende jaar)
September/oktober (vaststelling programmering volgend jaar)
November (interne PBO-onderwerpen, zoals vergaderschema, rooster van aftreden, etc.)
Individuele leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun eigen doelgroep. Daarnaast kunnen de leden gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directie. Het PBO werkt op grond van de statuten van RTV Connect, alsmede het huishoudelijk reglement.
In het PBO kunnen leden worden opgenomen welke geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen, deze hebben zitting op persoonlijke titel.

Taken van het pbo:
Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan
Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICE percentage houdt
Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet
Van welke programma's de verzorging wordt uitbesteed
Met beleid zorgen dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en doelgroepen worden bereikt