RTV Connect heeft conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die RTV Connect ter beschikking heeft: televisie, radio, kabelkrant en internet. De inhoud moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding. 

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn en affiniteit hebben met de meest voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen in Arnhem. De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, jongeren, onderwijs, ouderen, sport, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen RTV Connect en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de omroep. Het PBO is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden. Het lidmaatschap van het PBO is dus niet verenigbaar met een bestuurslidmaatschap of dienstbetrekking bij een commerciële of publieke omroep.

Vergaderfrequentie

Het PBO vergadert minimaal vier keer per jaar, waarbij gedurende het jaar de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

 • Februari / maart (evaluatie van de programmering van het afgelopen jaar)
 • Juni (brainstorming over de programmering van het volgende jaar) 
 • September / oktober (vaststelling programmering volgend jaar)
 • November (interne PBO-onderwerpen, zoals vergaderschema, rooster van aftreden, etc.)

Individuele leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun eigen doelgroep. Daarnaast kunnen de leden gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de organisatie. Het PBO werkt op grond van de statuten van RTV Connect, alsmede het huishoudelijk reglement.

In het PBO kunnen leden worden opgenomen welke geen stroming in de gemeente  vertegenwoordigen, deze hebben zitting op persoonlijke titel.

PBO Stichting Streekomroep Midden-Gelderland

 • Nilay Külci-Arslan - voorzitter (maatschappelijke zorg en welzijn) 
 • Jenny Doest (cultuur en kunst) 
 • Frans Hoekman (werkgevers en bedrijfsleven) 
 • Johnny Uytdewilligen (onderwijs en educatie) 
 • Geert Geurken (sport en recreatie) 
 • Ilja de Vries (jeugd) 
 • Arnold Steenhuis (agrarisch) 

Het PBO heeft een vacature voor:

 • de maatschappelijke stroming ‘kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag'.